Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
професор, доктор технічних наук, професор

Боровик Олег Васильович

bov_nadpsu@ukr.net

Навички

Вища математикаПрофесійно
Математична лінгвістикаПрофесійно
Теорія алгоритмів та обчислювальних процесівПрофесійно

Боровик Олег Васильович

професор

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

1993 – закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»

1995 – захистив кандидатську дисертацію за спецтемою за спеціальністю 20.02.14 – “Озброєння і військова техніка” в спеціалізованій вченій раді Академії Прикордонних військ України (м. Хмельницький)

1996 – отримав вчене звання доцента за кафедрою загальнонаукових дисциплін Академії Прикордонних військ України (м. Хмельницький)

2003 – захистив докторську дисертацію за спецтемою за спеціальністю 20.02.14 – “Озброєння і військова техніка” в спеціалізованій вченій раді Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України (м. Київ)

2004 – отримав вчене звання професора за кафедрою загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький)

2000-2018 – під керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації та 1 докторська дисертація в галузі технічних наук.

2008 – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

2010 – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

Сфера наукових інтересів

 • математичне моделювання в технічній і соціоекологоекономічній сферах
 • теорія коливань
 • теорія оптимізації
 • теорія диференціальних рівнянь
 • психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти

Патенти на корисну модель

 1. А.с. №37824 А. Україна. Пристрій для зниження рівня шумів у супергетеродинних приймачах за відсутності корисного сигналу / Боровик О.В., Рачок Р.В., Капітанець О.М. (Україна). – 3 с. іл.; Опубл. 05.2001, Бюл. №4.
 2. А.с. №39056 А. Україна. Пристрій для зниження рівня шумів у супергетеродинних приймачах за відсутності корисного сигналу / Боровик О.В., Рачок Р.В. (Україна). – 3 с. іл.; Опубл. 05.2001, Бюл. №4.
 3. А.с. №39433. Україна. Пристрій для виготовлення пакетів з термозварювальної плівки / Малашин М. О., Боровик О. В. (Україна). – 4 с. іл.; Опубл. 25.02.2009, Бюл. №4.
 4. А. с. № 41509. Україна. Автоматична лінія виготовлення корпусів цукерок / Сінкевич В. М., Боровик О. В., Сінкевич С. В. (Україна). – 4 с. іл.; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.
 5. А.с. № 42436. Україна. Віброізолюючий пристрій / Боровик О. В., Малашин М. О., Гродовський О. В. (Україна). – 4 с. іл.; Опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13.
 6. А.с. № 48456. Україна. Фрикційний амортизатор / Боровик О. В., Малашин М. О. (Україна). – 4 с. іл.; Опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.
 7. А.с. № 55705. Україна. Фрикційний амортизатор / Боровик О. В., Малашин М. О. (Україна). – 4 с. іл.; Опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

Монографії

 1. Боровик О. В. Колебания и устойчивость неуправляемых реактивных снарядов в полете: Монография. – Хмельницкий: Издательство Академии ПВУ, 1997, – 302 с.
 2. Боровик О. В., Зубарєв В. В., Ковтуненко О. П., Коростельов О. П. Основи теорії обгрунтування вимог до параметрів стійкості руху керованих ракет класу “поверхня – повітря” на гіперзвукових швидкостях: Монографія. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 320 с.
 3. Купрієнко Д. А., Боровик О. В. Структурний синтез динамічних систем із квазілінійним і часовим розподіленням компонентів: Монографія. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 348 с

Підручники та навчальні посібники

 1. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 420 с.
 2. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 3. Боровик О. В., Боровик Л. В. Дослідження операцій в оперативно-службовій діяльності органів охорони державного кордону: Підручник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної сужби України імені Б. Хмельницького, 2009. – 444 с.
 4. Дем’янюк К. Д., Підгайчук С. Я., Боровик О. В. Нарисна геометрія. Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної сужби України імені Б. Хмельницького, 2012. – 222 с.
 5. Блінніков Г. П., Боровик О. В. Методологічні засади екологічного моніторингу в Державній прикордонній службі України. Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2014. – 400 с.
 6. Боровик О. В., Боровик Л. В., Матохнюк Л. О. Вища математика:: елементи лінійної і векторної алгебри. Аналітична геометрія. Частина 1: навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 488 с.
 7. Боровик О.В., Боровик Л.В., Матохнюк Л.О. Вища математика: Диференціальне числення функції однієї і багатьох змінних. Частина 2: навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016. – 640 с.
 8. Боровик О.В., Гащук І.В., Трасковецька Л.М. Вища математика: Інтегральне числення. Частина 3: навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016. – 630 с.
 9. Боровик О.В., Вальчук О. А. Вища математика: Ряди. Диференціальні рівняння. Частина 4: навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016. – 480 с.

Дисципліни

для магістрів:

    – математична лінгвістика

Oleh Borovyk

Educational qualification

1993 – graduated with honours from Kamyanets-Podilsky State Pedagogical Institute with a degree in Mathematics

1995 – defended his dissertation on a special topic in the speciality 20.02.14 – “Weapons and military equipment” in the specialized scientific council of the Academy of Border Troops of Ukraine (Khmelnitsky)

1996 – received the academic title of associate professor at the Department of General Scientific Disciplines of the Academy of Border Troops of Ukraine (Khmelnytsky)

2003 – defended his doctoral dissertation on a special topic in the speciality 20.02.14 – “Arms and Military Equipment” in the Specialized Academic Council of the Central Research Institute of Arms and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine of the Ministry of Defense of Ukraine (Kyiv)

2004 – received the academic title of Professor at the Department of General Scientific and Engineering Disciplines of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine (Khmelnytsky)

2000-2018 – 3 candidate dissertations and 1 doctoral dissertation in the field of technical sciences were defended under his supervision.

2008 – awarded the badge “Excellence in Education of Ukraine”

2010 – awarded the honorary title of “Honored Worker of Education of Ukraine”

Research interests

mathematical modelling in the technical and socio-environmental spheres
oscillation theory
optimization theory
theory of differential equations
psychological and pedagogical aspects of the development of the higher education system

Translate »