Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент

Федула Микола Васильович

fedulam@khmnu.edu.ua, mv.fedula@gmail.com

Навички

MatlabПрофесійно

Федула Микола Васильович

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2011 – закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».
2015 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій” на тему: “Підвищення ефективності виявлення періодичних радіосигналів за допомогою пристроїв із хаотичною динамікою”.
2016-2019р. – брав активну участь у наукових дослідженнях за темами 5Б-2016 “Науково-прикладні методи та комбіновані системи компенсації пікового навантаження електромереж на базі суперконденсаторів”, 1Б-2018 “Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних елементів”.

Має більше 30 публікацій.
Автор трьох монографій і трьох патентів.

Сфера наукових інтересів

Теорія нелінійної динаміки в системах автоматизації та телекомунікаціях

Комп’ютерне моделювання систем та процесів

Монографії

Poprawa skuteczności wykrywania sygnału okresowego przy użyciu systemów chaotycznych / M. Fedula, K. Lenik, E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Sorokatyj. [W]: Wybrane aspekty bezpieczeństwa w technice i gospodarowaniu energią.- 2019, s. 9-40.

Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: Монографія / В. В. Мартинюк, М. В. Федула, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь // Хмельницький: Видавництво “Нілан-ЛТД”, 2017. – 143 c.

Нові матеріали та пристрої для сонячної енергетики : монографія / В. В. Мартинюк, Г. А. Ільчук, В. Д. Косенков, С. І. Круковський, М. В. Федула, Р. Ю. Петрусь. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 144 c.

Патенти

Патент на корисну модель, МПК H02K 41/02. Лінійний кроковий електоромагнітний двигун / Косенков В.Д., Мартинюк В.В., Федула М.В. (Україна). – u201803457_2; Заявл. 02.04.2018; Опубл. 10.10.2018; № 19/2018.

Патент на корисну модель, МПК G01S 13/02. Пристрій для виявлення періодичних сигналів у шумах / Мартинюк В.В., Федула М.В. – №201307644; Заявл. 17.06.2013; Опубл. 10.12.2013; бюл. №23/2013.

Патент на корисну модель, МПК G01B 7/00. Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора / Шинкарук О. М., Мартинюк В. В., Федула М. В. – u201110820; заявл.09.09.2011; опубл. 25.04.2012; бюл. № 8/2012.

Дисципліни

для бакалаврів

    – Моделювання систем (лабораторні та практичні заняття)

    – Комп’ютерна схемотехніка та системи автоматизованого проєктування (лабораторні та практичні заняття)

Mykola Fedula

Educational qualification

2011 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in Radio Communication, Radio and Television Equipment.
2015 – defended his dissertation on speciality 05.12.13 – “Radio devices and means of telecommunications” on the topic: “Improving the efficiency of detection of periodic radio signals using devices with chaotic dynamics.”
2016-2019 – took an active part in research on 5B-2016 “Scientific and applied methods and combined systems for peak load compensation of networks based on supercapacitors”, 1B-2018 “Development of highly efficient methods of energy extraction from photovoltaic cells”.

Has more than 30 publications.
Author of three monographs and three patents.

Research interests

Theory of nonlinear dynamics in automation systems and telecommunications
Computer modeling of systems and processes

Translate »