Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Доктор технічних наук, 05.13.06 - інформаційні технології. Професор за кафедрою комп'ютерної інженерії та інформаційних систем

Лисенко Сергій Миколайович

sirogyk@ukr.net, sprlysenko@gmail.com, lysenkos@khmnu.edu.ua

Навички

Мова програмування С++Професійно
Мова програмування С#Професійно
Framework ASP .NET COREПрофесійно
Методи виявлення шкідливого програмного забезпеченняПрофесійно
Методи виявлення кібер-атак в корпоративних мережахПрофесійно
Самоадаптивні системи виявлення кібер-загроз в комп'ютерних мережахПрофесійно

Лисенко Сергій Миколайович

д.т.н., професор

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2005 – закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”.

2011 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм» за спеціальністю 05.13.06 — “Інформаційні технології” у Тернопільському національному економічному університеті.

2013 – здобув вчене звання доцента кафедри системного програмування.

2020 – захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).

2021 – здобув вчене звання професора кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем.

2022 – по тепер.час  – член спеціалізованої вченої ради у Хмельницькому національному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  зі спеціальностей 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти і 05.13.06 – інформаційні технології

2022 – по тепер.час – участь в проекті ERASMUS+ MOVEx “Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation”
2023 – по тепер.час – участь в проекті ERASMUS+ SMART-PL “Students’ Personalized Learning Model Based on the Adaptation of a Virtual Learning Environment”

Міжнародна діяльність

2013-2017 –  відповідальний виконавець міжнародного гранду TEMPUS «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (номер 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP).

З 2015 – є учасником міжнародного проекту Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), що виконується в партнерстві між Хмельницьким національним університетом та Університетом Острови (Чеська Республіка).

2016-2017 – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Сфера наукових інтересів

Розроблення методологічних основ та інформаційних технологій забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз

Патенти на корисну модель

Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.

Пат. на корисну модель 118456  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.

Пат. на корисну модель 118663  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.

Навчальний посібник

  • Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник / О.С.Савенко, Ю.П.Кльоц, С.М.Лисенко. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 403с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)
  • Лисенко С. М. Програмування робототехнічних систем на основі Lego Mindstorms : навч. посіб. / С. М. Лисенко, А. О. Нічепорук, К. Ю. Бобровнікова. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 242 с.

Дисципліни

для бакалаврів:

   – об’єктно-орієнтоване програмування
   – об’єктно-орієнтоване проектування
   – об’єктно-орієнтовані технології програмування

для магістрів:

   – напрямки досліджень та розвитку комп’ютерної інженерії

для докторів філософії:

   – формальні методи розроблення критичних систем

Sergii Lysenko

Educational qualification

2005 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in Computer Systems and Networks.

2011 – defended his dissertation on the topic: “Adaptive information technology for diagnosing computer systems for the presence of Trojans” in the specialty 05.13.06 – “Information Technology” at Ternopil National University of Economics.

2013 – received the academic title of Associate Professor of Systems Programming.

2020 – defended his doctoral dissertation on “Methodological foundations and information technology to ensure the resilience of computer systems in cyber threats” in the specialty 05.13.06 – “Information Technology” at the Ukrainian Academy of Printing (Lviv).

2021 – was awarded the title of Professor of Computer Engineering and Information Systems.

International activities:

2013-2017 – responsible executor of the international grand TEMPUS “Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains” (number 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP).

Since 2015, he has been a participant in the international project Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), implemented in partnership between Khmelnytsky National University and the University of the Islands (Czech Republic).

2016-2017 – Fellow of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists.

Research interests

The author has been working for more than 15 years in the field of increasing the effectiveness of detecting malicious software and cyber attacks, in particular: the theory and practice of creating multi-agent and distributed systems for detecting malicious software in computer networks, creating an adaptive technology for detecting cyber threats in computer networks. Today as a new scientific direction is the development of approaches based on Machine Learning for ensuring the energy efficiency and security of the Internet of Things infrastructure components, which can be applicable to the creation of intelligent environments.

Translate »