Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Завідувач кафедри, д.т.н., професор. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор

Говорущенко Тетяна Олександрівна

tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, hovorushchenko@khmnu.edu.ua

Навички

Software Quality AssuranceПрофесійно
Ontology-Based Intelligent AgentПрофесійно
Intelligent Information Systems and TechnologiesПрофесійно
Unified Modelling Language (UML)Професійно
System Modelling Language (SysML)Професійно
ProtégéПрофесійно
MatlabПрофесійно
Microsoft Team Foundation ServerПрофесійно

Говорущенко Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2002 – закінчила з відзнакою Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп’ютерної інженерії».

2007 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології»

2011 – отримала вчене звання доцента кафедри системного програмування

2018 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів)

2009-2017 – брала активну участь у виконанні міжнародних проектів: TEMPUS SAFEGUARD (158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR) «Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації»;  TEMPUS IPMASTER (144628‐TEMPUS‐2008‐SE‐JPCR) «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю»; TEMPUS REGENLAW (516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) «Розроблення регіональних міждисциплінарних післядипломних (аспірантських) досліджень в галузі енергетики та екологічного права»; TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) «Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів».

2016-2019 – є керівником активного міжнародного проекту ERASMUS+ HRLAW (HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови»

2019 – отримала вчене звання професора

2022 – по тепер.час  – голова  спеціалізованої вченої ради у Хмельницькому національному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  зі спеціальностей 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти і 05.13.06 – інформаційні технології

2020 – по тепер.час  – член спеціалізованої вченої ради Д35.101.01 в Українській академії друкарства із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  зі спеціальностей 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва і 05.13.06 – інформаційні технології
 
2020– по тепер.час – участь в проекті ERASMUS+ MOVEx “Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation”
 
2023– по тепер.час – участь в проекті ERASMUS+ SMART-PL “Students’ Personalized Learning Model Based on the Adaptation of a Virtual Learning Environment”

Сфера наукових інтересів

Оцінювання якості програмного забезпечення; Інтелектуальні агенти на основі онтологічного підходу; Інтелектуальні інформаційні системи та технології

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. А. с. 48494 Україна. Нейромережний метод ідентифікації прихованих помилок програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. 2013.
 2. А. с. 48495 Україна. Нейромережний спосіб оцінювання результатів проектування і прогнозування характеристик складності та якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. 2013.
 3. А. с. 55651 Україна. Нейромережна модель процесу прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій / Т. О. Говорущенко, А. В. Красій. 2014.
 4. А. с. 55652 Україна. Методика використання backcasting-підходу для галузі забезпечення якості програмних продуктів / Т. О. Говорущенко. 2014.
 5. А. с. 61591 Україна. Метод оцінювання успішності реалізації програмного проекту на основі аналізу специфікації з використанням нейромережних інформаційних технологій (МОУРПП) / Т. О. Говорущенко, А. В. Красій. 2015
 6. А. с. 65488 Україна. Метод аналізу достатності інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення складності та якості ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій / Т. О. Говорущенко. 2016.
 7. А. с. 80642 Україна. Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. 2018.
 8. А. с. 80644 Україна. Методологія оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. 2018.
 9. А. с. 80645 Україна. Метод діяльності інтелектуального агента на основі онтологічного підходу для оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. О. Павлова. 2018.
 10. А. с. 89841 Україна. Інтелектуальна система для визначення достатності метричної інформації у специфікаціях вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. О. Павлова. 2019.
 11. А. с. 89840 Україна. Метод діяльності інтелектуального агента на основі онтологічного підходу для семантичного парсингу природомовних специфікацій вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. О. Павлова. 2019.
 12. А. с. 97014 Україна. Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу /     Т. О. Говорущенко, О. О. Павлова. 2020.
 13. А. с. 97015 Україна. Комп’ютерна програма  «Веб-орієнтована інформаційно-аналітична система оцінювання достатності інформації у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» / О. О. Павлова, Т. О. Говорущенко. 2020.

Навчальні посібники та монографії

 1. Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник – Хмельницький: ХНУ, 2011 – 206 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України)
 2. Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. – Харьков: Нац.аэрокосмический университет “ХАИ”, 2012 – 201 с. (Монографія)
 3. Говорущенко Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 310 с.
 4. Говорущенко Т.О. Комп’ютерна логіка: практикум : навчальний посібник / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 294 с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)
 5. Говорущенко Т. О. Аналіз, дослідження та оцінювання програмних систем: навчальний посібник. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. 358 с.
 6. T. Hovorushchenko, OPavlova, A. Boyarchuk, M. Kvassay, Ye. Hnatchuk,  D. Medzatyi. Intelligent Information-Analytical Technologies for Improving the Software Quality by Assessing the Sufficiency of Information at Initial Stages of the Life Cycle: Monograph. Jilina (Slovakia): University of Jilina, 2020. – 184 p. ISBN 978-80-554-1729-5 // https://ki.fri.uniza.sk/kvassay/Intelligent_Inform_Hovorushchenko.pdf

Дисципліни

для бакалаврів:

    – комп’ютерна логіка

для магістрів:

    – Технології проектування програмних систем
    – Системна інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
    – Організація та управління бізнес-проєктами в галузі інформаційних технологій

для докторів філософії:

    – Управління науковими ІТ-проектами

вибіркові:

    – CASE-оцінювання критичних програмних систем: якість, надійність, безпека
    – оцінювання якості та експертиза програмного забезпечення

Tetiana Hovorushchenko

Educational qualification

2002 – graduated with honours from the Podillya University of Technology with a degree in Computer Systems and Networks, majoring in Master of Computer Engineering.

2007 – defended her dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences on “Improving the reliability of the testing process of software applications based on neural network information technology” in speciality 05.13.06 – “Automated control systems and advanced information technology” at the National University “Lviv Polytechnic”

2010 – received the title of senior researcher in the speciality 05.13.06 – “Information Technology”

2011 – received the academic title of Associate Professor of Systems Programming

2018 – defended her dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences on “Theoretical and applied principles of information technology assessment of the adequacy of information on quality in the specifications of software requirements” in speciality 05.13.06 – “Information Technology” at the Ukrainian Academy of Printing (m. Lviv)

2009-2017 – took an active part in the implementation of international projects: TEMPUS SAFEGUARD (158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR) “National Engineering Safeware Network of Centers for Innovative University-Industrial Cooperation”; TEMPUS IPMASTER (144628-TEMPUS-2008-SE-JPCR) “Intellectual Property Law: A New Master’s Program for the National Electronic Intellectual Property Management Consulting Center”; TEMPUS REGENLAW (516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) “Development of regional interdisciplinary postgraduate (postgraduate) research in the field of energy and environmental law”; TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) “Knowledge Transfer Module – From applied research and exchange of technological and entrepreneurial know-how to the development of interdisciplinary training software modules”.

2016-2019 – is the head of the active international project ERASMUS + HRLAW (HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) “European human rights law for universities of Ukraine and Moldova”

2019 – received the academic title of professor

Research interests

Software quality assessment; Intelligent agents based on the ontological approach; Intelligent information systems and technologies

Translate »