Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
к.т.н., доцент, кандидат технічних наук, 05.13.06 - інформаційні технології. Доцент за кафедрою комп'ютерної інженерії та системного програмування

Нічепорук Андрій Олександрович

nicheporuka@khmnu.edu.ua, nicheporuk25@gmail.com

Навички

С/С++Професійно
робототехнікаПрофесійно

Нічепорук Андрій Олександрович

к.т.н., доцент

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

2009 – закінчив Хмельницький політехнічний коледж  за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних система і мереж»

2012 – закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування»

2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному технічному університеті

2020 – отримав вчене звання доцента

2020-2022 – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Патенти на корисну модель

Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.

Пат. на корисну модель 118456  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.

Пат. на корисну модель 118663  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.

Сфера наукових інтересів

Діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Навчальні посібники та монографії

  1. Niczeporuk A., Kalinowska-Ozgowicz E. Technologia informacyjna do wykrywania wirusów metamorficznych w lokalnych sieciach komputerowych / Wyniki badań interdyscyplinarnych w aspekcie edukacji techniczno-informatycznej i bezpieczeństwa / A. Niczeporuk, E. Kalinowska-Ozgowicz; Śniadkowski, M. (redakcja) – Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020, S. 34-68.
  2. Лисенко С. М. Програмування робототехнічних систем на основі Lego Mindstorms : навч. посіб. / С. М. Лисенко, А. О. Нічепорук, К. Ю. Бобровнікова. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 242 с.
  3. Системне програмне забезпечення: практикум : навч. посіб. / А. О. Нічепорук, О. С. Савенко, Б. О. Савенко. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 167 с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)

Дисципліни

для бакалаврів:

    – Технічна діагностика і надійність комп’ютерних систем

    – Комп’ютерні системи та мережі

    – Комп’ютерні та кіберфізичні системи
 
для докторів філософії:

    – Методологія розроблення, верифікації та розгортання програмного забезпечення і систем в хмарних середовищах

Andrii Nicheporuk

Educational qualification

2009 – graduated from Khmelnytsky Polytechnic College with a degree in “Maintenance of computer and intelligent systems and networks”

2012 – graduated from Khmelnytsky National University with a degree in System Programming

2018 – defended his dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences on the topic: “Information technology for detecting metamorphic viruses in local computer networks” in the specialty 05.13.06 – “Information Technology” at Ternopil National Technical University

2020 – received the academic title of associate professor

2020-2022 – Fellow of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists

Research interests

Diagnosing computer systems and networks for malware

Translate »