Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Декан факультету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор

Савенко Олег Станіславович

savenko_oleg_st@ukr.net

Навички

Вища математикаПрофесійно
Дискретна математикаПрофесійно
Мова програмування СіПрофесійно
Операційні системиПрофесійно
Методи виявлення шкідливого програмного забезпеченняПрофесійно

Савенко Олег Станіславович

Декан факультету інформаційних технологій

Освітня кваліфікація

1993 – закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»

1999 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів» за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи і мережі у Вінницькому державному технічному університеті

2002 – отримав вчене звання доцента за кафедрою комп’ютерних систем

2010-2018 – підготував чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

2014-2017 – приймав участь у виконанні міжнародного проекту ALIGN_QF «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)

2018 – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти»

2018 – отримав вчене звання професора за кафедрою комп’ютерної інженерії та системного програмування.

2019 – захистив докторську дисертацію на тему «Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти у Національному університеті “Львівська політехніка”

2022 – підготував доктора філософії зі спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія

Сфера наукових інтересів

Розробка елементів теорії та практики створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах

Патенти на корисну модель

  1. Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.
  2. Пат. на корисну модель 118456  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.
  3. Пат. на корисну модель 118663  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.
  4. Пат. на корисну модель 135205 Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб організації взаємодії компонентів децентралізованих розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі рівнів їх безпеки в локальних комп’ютерних мережах / О. С. Савенко; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 26.12.2018; опубл. 25.06.2019; Бюл. №12/2019.

Навчальні посібники

  1. Джулій В.М., Савенко О.С., Муляр І.В. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 270с. (Навчальний посібник з грифом МОН України)

  2. Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник / О.С.Савенко, Ю.П.Кльоц, С.М.Лисенко. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 403с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)

Дисципліни

для бакалаврів:
    – програмування
    – дискретна математика
    – системне програмне забезпечення

для магістрів:
    – безпека та захист комп’ютерних систем

для докторів філософії:
    – методи оптимізації в наукових дослідженнях та експериментах

Oleg Savenko

Educational qualification

1993 – graduated with honors from Kamyanets-Podilsky State Pedagogical Institute with a degree in Mathematics

1999 – defended his dissertation on “Methods and tools of antivirus combined diagnostics of personal computers” in the specialty 05.13.13 – computers, systems and networks at Vinnytsia State Technical University

2002 – received the academic title of associate professor at the Department of Computer Systems

2010-2018 – prepared four candidates of sciences in the specialty 05.13.06 – information technology

2014-2017 – participated in the implementation of the international project ALIGN_QF “Achieving and regulating the balance between educational programs and qualifications frameworks” (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)

2018 – awarded the badge “Excellence in Education”

2018 – received the academic title of Professor at the Department of Computer Engineering and Systems Programming.

2019 – defended his doctoral dissertation on “Theory and practice of creating distributed systems for detecting malicious software in local computer networks” in the specialty 05.13.05 – computer systems and components at the National University “Lviv Polytechnic”

Research interests

Development of elements of theory and practice of creating distributed malware detection systems in computer networks

Translate »