Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
професор кафедри, доктор технічних наук, доцент

Яцків Василь Васильович

jazkiv@ukr.net

Навички

КібербезпекаПрофесійно
Дискретна математикаПрофесійно
Мова програмування СіПрофесійно
Операційні системиПрофесійно

Яцків Василь Васильович

професор кафедри

Освітня кваліфікація та науково-освітні активності

1996 – закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”.

2001 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку» за спеціальністю 05.13.13 — “Обчислювальні машини, системи та мережі” у Національному університеті «Львівська політехніка, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 4 липня 2001 року.

2004 – здобув вчене звання доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних  систем.

2016 – захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності» за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти » у Національному університеті «Львівська політехніка.

2022 – по тепер.час  – член спеціалізованої вченої ради у Хмельницькому національному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  зі спеціальностей 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти і 05.13.06 – інформаційні технології

Міжнародна діяльність

2016-2020 – є учасником міжнародного проекту ЄС Erasmus+ “Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості і суспільства” №573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). https://aliot.eu.org

2020-2021 – проходив міжнародне стажування на кафедрі інформатики та автоматики Університету у Бєльсько-Бялій, Польща з 30.11.2020 р. по 26.02.2021 р.

Сфера наукових інтересів

Методи кодування та передавання даних в системі залишкових класів; системи захищеного розподіленого зберігання даних; безпека Інтернет речей.

Патенти на корисну модель

Патент України на корисну модель № 117493, МПК (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01). Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів / В. В. Яцків, Т. Г.Цаволик, Н. Г.Яцків. – № u201700839; заявл. 30.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12/2017.

Патент України на корисну модель № 114107, МПК (2006):G06F 7/00. Спосіб формування безпровідної мережі обміну даними між вимірювально-керуючими модулями та центром управління / В. В. Кочан, А. О. Саченко, Роберт Хіромото, В. В. Яцків, В. С. Харченко, Г. В. Фесенко, М. Е. Яновський. – № u201609841; заявл. 26.09.2016; опубл. 27.02.2017. – Бюл. № 4/2017.

Патент України на корисну модель № 117430, МПК (2006): H04W 52/00. Пристрій зміни вихідної потужності передавача у модулях безпровідних мереж / О. В. Кочан, А. О. Саченко, Северин Спалек, В. В. Кочан, Кшиштоф Водарскі, В. В. Яцків. – № u201700414; заявл. 16.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12/2017.

Навчальний посібник

Drozd O.V., Illiashenko O.O., Kharchenko V.S., Kolisnyk M.O., Yatskiv V.V. та інші Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modelling and Development /V.S. Kharchenko (ed.) (Yatskiv V.V., Yatskiv N.G. Part VII. 27. Security of IoT based blockchain technology) – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. – 547 p.  ISBN 978-617-7361-82-3.

Режим доступу до ресурсу: http://aliot.eu.org/wp-content/uploads/2019/10/ALIOT_Multi-Book_Volume2_web.pdf

Sklyar V.V., Yatskiv V.V., Yatskiv N.G., Kharchenko V.S. Dependability and Security Internet of Things: Practicum. Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University “KhAI”, Ternopil National Economic University / Kharchenko V.S. and Sklyar V.V. (Eds.), 2019. – 98 p. ISBN 978-617-7361-88-5.

Режим доступу до ресурсу: http://aliot.eu.org/wp-content/uploads/2019/10/ALIOT_PC3_Dep-and-Sec-of-IoT_web.pdf

Дисципліни

для магістрів:

    – Дипломне проектування

Vasyl Yastkiv

Educational qualification

1996 – graduated from Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, majoring in “Automation of technological processes and production.”

2001 – defended his dissertation on “Methods of coding and digital message processing in distributed systems with optical communication channel” in specialty 05.13.13 – “Computers, Systems and Networks” at the National University of Lviv Polytechnic, which was approved by the decision Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of July 4, 2001.

2004 – received the academic title of associate professor of specialized computer systems.

2016 – defended his doctoral dissertation on “Theoretical foundations and structural organization of components of wireless sensor networks of high efficiency” in specialty 05.13.05 – “Computer Systems and Components” at the National University of Lviv Polytechnic.

International activities:

2016-2020 – is a participant in the international EU project Erasmus + “Internet of Things: a new curriculum for industry and society” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). https://aliot.eu.org

2020-2021 – passed an international internship at the Department of Informatics and Automation, University of Bielsko-Biala, Poland from 30.11.2020 to 26.02.2021

Research interests

Methods of coding and data transmission in the system of residual classes; secure distributed storage systems; Internet security of things

Translate »