Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Деталізований навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”

1 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні технології

Апаратні складові ПК

Організація даних на накопичувачах

Операційні системи та інструментальне і офісне ПЗ

Засобі адміністрування та налаштування ОС

Мережне обладнання і сервіси та інформаційна безпека

Викладач

Дискретна математика

Теорія множин

Відповідності та відображення

Біном Ньютона та поліноміальна формула

Комбінаторика

Теорія графів

Викладач

Програмування

Алгоритми та розв’язання задач

Основи програмування

Парадигми програмування

Структурне програмування

Основи алгоритмізації на основі роботизованих систем LEGO MINDSTORMS

Викладач

Вища математика

Лінійна алгебра

Векторна алгебри

Аналітична геометрія

Вступ до математичного аналізу

Диференціальне числення функцій

Англійська мова за професійним спрямуванням

Граматика: часи активного та пасивного стану

Множина іменників

Займенники. Числівники

Модальні дієслова

Підготовка до ЗНО зі вступу до магістратури

Фізична культура та основи здоров’я

Підвищення функціональних можливостей організму засобами

Сприяння всебічному гармонійному розвитку

Покращення розумової і фізичної працездатності

Фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя

Відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності

2 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Веб-технології

Основи веб-програмування мовою PHP

Поняття клієнт-серверної архітектури

Мова гіпертекстової розмітки HTML

Мови сценаріїв (cерверні та скриптові мови)

Поняття крос-браузерної верстки

Програмування

Конструкції мов програмування

Рекурсія

Програмування динамічних структур даних

Алгоритми та структури даних

Обробка виключень. Виключення та їх обробка

Викладач

Фізика

Кінематика і динаміка класичної механіки.

Робота та енергія. Основи теорії відносності.

Електричне поле та електричний струм.

Магнітне поле та електромагнітна індукція. Коливання і хвилі. Хвильова оптика.

Квантові явища. Корпускулярно-хвильовий діапазон властивостей матерії 

Вища математика

Невизначений та визначений інтеграли

Диференціальні рівняння та їх системи

Числові та функціональні ряди

Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли

Теорія поля

Англійська мова за професійним спрямуванням

Граматика: часи активного та пасивного стану

Множина іменників

Займенники. Числівники

Модальні дієслова

Підготовка до ЗНО зі вступу до магістратури

3 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерна логіка

Основні положення та означення комп’ютерної логіки

Алгебра логіки. Логічні функції. Синтез комбінаційних пристроїв

Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю

Синтез керуючи автоматів

Основи комп’ютерної арифметики. Синтез операційних автоматів

Викладач

Теорія електричних та магнітних кіл

Методи аналізу електричних кіл

Резонансні явища

Кола з взаємоіндукцією

Кола з несинусоїдними періодичними напругами

Кола з розподіленими параметрами

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об’єкти, класи

Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Перевантаження, , опрацювання виняткових ситуацій, потоки.

Мета-класи, делегування, шаблони

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на всіх етапах життєвого циклу прикладної програмної системи

Викладач

3 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

4 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Бази даних

Архітектура інформаційної системи, трьохрівнева архітектура БД

Функції та архітектура СУБД. Моделі даних

Концептуальне проектування БД

Реляційна алгебра та реляційне числення.

Основи SQL. Пост реляційні БД.

Викладач

Моделювання систем

Теоретичні основи моделювання інформаційно-обчислювальних систем

Методи моделювання

Методики розробки математичних та імітаційних моделей систем

Основи подання та опрацювання інформації в інформаційно-обчислювальних системах

Сучасні мови моделювання. Системи масового обслуговування. Марківські моделі

Викладач

Теорія ймовірності та математична статистика

Основні поняття та теореми теорії ймовірностей

Комбінаторика. Схема Бернуллі. Випадкові величини та функції

Основні числові характеристики випадкових величин

Закони великих чисел. Системи кількох випадкових величин

Основні поняття математичної статистики

4 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 3

5 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Обробка інформації та мультимедійні системи

Основні поняття та визначення теорії інформації

Оптимальне кодування. Код Шеннона-Фано. Код Хаффмена. Завадостійке кодування

Коди для корегування помилок. Паритетні коди. Коди Хеммінга. Циклічні коди

Симетричні та асиметричні криптосистеми

Обробка текстової, звукової, графічної, відео інформації в мультимедіа

Викладач

Системне програмне забезпечення

Архітектура системного програмного забезпечення

Основи побудови і проектування СПЗ в КСМ

Методологія розробки систем динамічного та статичного планування і диспетчеризації задач в КСМ

Операційні системи, їх структури і функції

Управління задачами, управління пам’яттю, управління процесами

Викладач

Комп’ютерна схемотехніка та системи автоматизованого проєктування

Архітектурні особливості сучасних комп’ютерів

Будова апаратних складових сучасних комп’ютерів

Проектування цифрових пристроїв та складових комп’ютера на мові VHDL

Будова та класифікація сучасних мікропроцесорів

Проектування мікропроцесорів на мові VHDL

Викладач

Громадянське суспільство, економіка та управління

5 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 4

6 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Архітектура комп’ютерів

Архітектурні особливості сучасних комп’ютерів

Будова апаратних складових сучасних комп’ютерів

Проектування цифрових пристроїв та складових комп’ютера на мові VHDL

Будова та класифікація сучасних мікропроцесорів

Проектування мікропроцесорів на мові VHDL

Викладач

Системне програмне забезпечення

Сучасні ОС. Віртуалізація

Хмарні обчислення

Управління ресурсами в розподілених системах, GRID та CLOUD системах

Формальні мови

Лексичний, синтаксичний та семантичний аналізатори коду

Викладач

Проектно-технологічна практика

Якість програмного забезпечення інформаційних систем та технологій

Тестування та налагодження програмного забезпечення

Маркетинг (просування) програмних продуктів, інформаційних систем та технологій

Брендування програмних продуктів, інформаційних систем та технологій

Таргетинг інформації 

Викладач

Культурологія, культура мовлення, етика та естетика

6 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 5

7 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерні та кіберфізичні системи

Системне програмування та Інтернет речей

Комп’ютерні мережі, системне адміністрування та кібербезпека

Філософія

7 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 6

8 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

8 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 7

Translate »