Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет

Деталізований навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології

Освітньо-наукова програма “Інформаційні системи та технології”

1 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні технології

Апаратні складові ПК

Організація даних на накопичувачах

Операційні системи та інструментальне і офісне ПЗ

Засобі адміністрування та налаштування ОС

Мережне обладнання і сервіси та інформаційна безпека

Викладач

Дискретна математика

Теорія множин

Відповідності та відображення

Біном Ньютона та поліноміальна формула

Комбінаторика

Теорія графів

Викладач

Програмування

Алгоритми та розв’язання задач

Основи програмування

Парадигми програмування

Структурне програмування

Основи алгоритмізації на основі роботизованих систем LEGO MINDSTORMS

Викладач

Вища математика

Лінійна алгебра

Векторна алгебри

Аналітична геометрія

Вступ до математичного аналізу

Диференціальне числення функцій

Англійська мова за професійним спрямуванням

Граматика: часи активного та пасивного стану

Множина іменників

Займенники. Числівники

Модальні дієслова

Підготовка до ЗНО зі вступу до магістратури

Фізична культура та основи здоров’я

Підвищення функціональних можливостей організму засобами

Сприяння всебічному гармонійному розвитку

Покращення розумової і фізичної працездатності

Фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя

2 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Веб-технології

Основи веб-програмування мовою PHP

Поняття клієнт-серверної архітектури

Мова гіпертекстової розмітки HTML

Мови сценаріїв (cерверні та скриптові мови)

Поняття крос-браузерної верстки

Програмування

Конструкції мов програмування

Рекурсія

Програмування динамічних структур даних

Алгоритми та структури даних

Обробка виключень. Виключення та їх обробка

Викладач

Фізика

Кінематика і динаміка класичної механіки.

Робота та енергія. Основи теорії відносності.

Електричне поле та електричний струм.

Магнітне поле та електромагнітна індукція.

Квантові явища. Корпускулярно-хвильовий діапазон властивостей матерії 

Вища математика

Невизначений та визначений інтеграли

Диференціальні рівняння та їх системи

Числові та функціональні ряди

Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли

Теорія поля

Англійська мова за професійним спрямуванням

Граматика: часи активного та пасивного стану

Множина іменників

Займенники. Числівники

Модальні дієслова

Підготовка до ЗНО зі вступу до магістратури

3 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерна логіка

Основні положення та означення комп’ютерної логіки

Алгебра логіки. Логічні функції. Синтез комбінаційних пристроїв

Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю

Синтез керуючи автоматів

Основи комп’ютерної арифметики. Синтез операційних автоматів

Викладач

Теорія електричних та магнітних кіл

Методи аналізу електричних кіл

Резонансні явища

Кола з взаємоіндукцією

Кола з несинусоїдними періодичними напругами

Кола з розподіленими параметрами

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об’єкти, класи

Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Перевантаження, , опрацювання виняткових ситуацій, потоки.

Мета-класи, делегування, шаблони

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на всіх етапах життєвого циклу прикладної програмної системи

Викладач

3 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

4 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Бази даних

Архітектура інформаційної системи, трьохрівнева архітектура БД

Функції та архітектура СУБД. Моделі даних

Концептуальне проектування БД

Реляційна алгебра та реляційне числення.

Основи SQL. Пост реляційні БД.

Викладач

Моделювання систем

Теоретичні основи моделювання інформаційно-обчислювальних систем

Методи моделювання

Методики розробки математичних та імітаційних моделей систем

Основи подання та опрацювання інформації в інформаційно-обчислювальних системах

Сучасні мови моделювання. Системи масового обслуговування. Марківські моделі

Викладач

Теорія ймовірності та математична статистика

Основні поняття та теореми теорії ймовірностей

Комбінаторика. Схема Бернуллі. Випадкові величини та функції

Основні числові характеристики випадкових величин

Закони великих чисел. Системи кількох випадкових величин

Основні поняття математичної статистики

4 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 3

5 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Системне програмне забезпечення

Архітектура системного програмного забезпечення

Основи побудови і проектування СПЗ в КСМ

Методологія розробки систем динамічного та статичного планування і диспетчеризації задач в КСМ

Операційні системи, їх структури і функції

Управління задачами, управління пам’яттю, управління процесами

Викладач

Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень

Смарт-технології та Інтернет речей

Громадянське суспільство, економіка та управління

5 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 4

6 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Системне програмне забезпечення

Сучасні ОС. Віртуалізація

Хмарні обчислення

Управління ресурсами в розподілених системах, GRID та CLOUD системах

Формальні мови

Лексичний, синтаксичний та семантичний аналізатори коду

Викладач

Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень

Проектно-технологічна практика

Якість програмного забезпечення інформаційних систем та технологій

Тестування та налагодження програмного забезпечення

Маркетинг (просування) програмних продуктів, інформаційних систем та технологій

Брендування програмних продуктів, інформаційних систем та технологій

Таргетинг інформації 

Викладач

Культурологія, культура мовлення, етика та естетика

6 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 5

7 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент проєктів інформаційних систем та бізнес-аналітика

Безпека та якість інформаційних систем та технологій

Комп’ютернісистеми та мережі

Філософія

7 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 6

8 семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека

Переддипломна практика

Граматика: часи активного та пасивного стану

Множина іменників, займенники

Числівники, модальні дієслова

Технічна англійська

Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру

Кваліфікаційна робота

Створення інтернет-магазину

CMS інтернет-магазину і технічні питання.

Прийом платежів і доставка

Способи розкрутки та просування

Робота з аудиторією. Веб-аналітика

Викладач

8 семестр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 7

Translate »